Connect with us

Orta Vadeli Program’da Dijital Dönüşümün 2 Senelik Yol Haritası Çizildi

Genel Bilgi ve Haberler

Yayınlama

-

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, dijital dönüşüm başlığı altında çok sayıda hedef içeriyor.

Orta Vadeli Program’da Dijital Dönüşüm başlığı altında nesnelerin interneti, yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenmesi ve üç boyutlu baskı gibi gelişmelerle dijital teknolojilerin, uluslararası üretimin konumlanmasında ve ülkelerin rekabet güçlerinde giderek daha fazla ön plana çıktığı, söz konusu teknolojilerin iş yapma şekilleri üzerindeki etkisi Covid-19 salgınıyla daha da ivme kazandığı ifade ediliyor. Dijital teknolojilerin en etkin şekilde kullanılarak üretici ve tüketici arasındaki etkileşimin geliştirilmesi, başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi ve hizmetlerdeki dijital dönüşümün sağlanması ve desteklenmesinin önem arz ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte, verinin artan kullanımına bağlı olarak mahremiyet ve amaca uygunluk odaklı veri paylaşımı ile siber güvenlik konularının da ağırlık kazandığı vurgulanıyor.

Program döneminde dijital dönüşümün hızlandırılması kapsamında, elektronik haberleşme altyapılarının güçlendirilmesi, yeni nesil ağ altyapılarının yaygınlaştırılması, öncelikli sektör ve alanlarda nitelikli Ar-Ge insan kaynağının geliştirilmesi, dijital dönüşüme yönelik teknolojilerde yetkinliğin artırılması, KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların dijital teknolojilere yönelik kapasite ve kabiliyetlerinin desteklenmesi ve finansmana yönelik etkin mekanizmaların oluşturulması planlanıyor. Ayrıca, siber güvenliğin ülke genelinde daha bütüncül politikalarla güçlendirilmesi sağlanacak, kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı bir anlayışla dijital teknolojilerden etkin bir şekilde faydalanılarak verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Kamu yönetiminin etkinleştirilmesi ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde dijital teknolojilerden en üst düzeyde faydalanılması, bu bağlamda, kamuda dijital teknolojilerin kullanımında yenilikçiliği ve tedarik etkinliğini artırmak ve veriden değer üretmek üzere bulut bilişim ve açık kaynak kodlu yazılımların kamuda kullanımının yaygınlaştırılması, kamunun genelini kapsayan etkin bir veri yönetişimi mekanizması oluşturulması planlanıyor. Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri proje yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi, nitelikli bilişim personelinin kamuda istihdamını kolaylaştırmayı ve özendirmeyi teminen kamu istihdam rejiminde gerekli iyileştirmeler yapılacağı belirtiliyor.

Dijital Dönüşüm başlığı altında belirlenen Politika ve Tedbirler ise şöyle sıralanıyor:

 1. Veri ekonomisine geçişi hızlandırmak üzere, veri sahipliği ve veri paylaşım sorumlulukları ile teknik yöntemlerinin belirleneceği veri yönetişimi çatı düzenlemeler ve yönetişim altyapısı oluşturulacaktır.
 2. Veri esaslı rekabet gücünün artırılmasına yönelik ulusal veri stratejisi hazırlanacaktır.
 3. İleri dijital becerilerin kazandırılması, veri ekosisteminin güçlendirilmesi ve güvenilir yapay zekâ ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanarak, kurumsal ve sektörel düzeyde veriden değer üretimi desteklenecektir.
 4. Türkiye’yi veri işleme faaliyetleri için bölgesel bir merkez haline getirmek üzere veri merkezi ve bulut bilişim yatırımları desteklenecektir.
 5. Yüksek hızlı, kaliteli ve güvenli erişim imkânı sunan sabit ve mobil genişbant altyapıları yaygınlaştırılacak, fiziksel altyapıların ortak kullanımı teşvik edilecektir.
 6. Genişbant altyapılarının gelişmesinin zor olduğu bölgelerde altyapı kurulumu teşvik edilecek, mobil haberleşme altyapısının olmadığı yerleşim yerlerine altyapı kurulması sağlanacaktır.
 7. Yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin üretimi güçlendirilecek ve kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
 8. Sanayi ve hizmet sektörlerinde yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim, blokzincir, siber güvenlik ve siber-fiziksel sistemler gibi dijital dönüşüme yönelik yerli teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir.
 9. Yerli yazılım firmalarının yetkinliği artırılacak ve işbirliklerini destekleyici platformlar oluşturulacaktır.
 10. Açık kaynak kodlu yazılım ekosistemi geliştirilecek, yazılım sektöründeki insan kaynağı artırılacaktır.
 11. Kamu hizmet sunumunda tasarruf, güvenlik ve sürekliliği temin etmek üzere açık kaynak kodlu yazılım ve bulut bilişim gibi araçlardan faydalanılacaktır.
 12. 81 ilde Teknofest Teknoloji Atölyeleri kurulacaktır.
 13. Kuantum teknolojileri alanında ileri düzeyde teknolojik araştırmalar yapılarak bu araştırmaların endüstriye uygulanması sağlanacaktır.
 14. Derin teknoloji alanlarında yurt dışında yaşayan Türk uzmanların Türkiye’de girişim başlatmalarına olanak sağlayacak mekanizmalar oluşturulacaktır.
 15. Enerji yoğunluğu yüksek batarya teknolojileri, bağlantılı araçlar, tam otonom (sürücüsüz) mobilite sistemleri ve ray ötesi sistemler gibi yeni nesil enerji ve ulaşım sistemlerindeki teknolojik kabiliyetler ve yatırımlar artırılacaktır.
 16. Yerli ve millî gözlem uydusu İMECE’nin savunma, afet yönetimi, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda etkin şekilde kullanımı sağlanacak, yer gözlem uydusu geliştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
 17. Milli uzay programı çerçevesinde, ülkemizdeki uydu geliştirme ve pazarlama faaliyetleri koordine edilerek nano ve mikro uydu ile mega takım uydu gibi yeni teknolojik alanlarda Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 18. KOBİ’lerde yaygın olarak ihtiyaç duyulan dijitalleşme uygulamaları merkezi bir altyapı ve destekleyici yazılım araçlarıyla karşılanacaktır.
 19. Tarımsal faaliyetlerde dijital uygulamalarla ürün doğrulama, rekolte tahmini, yapay zeka, coğrafi bilgi sistemleri oluşturulacaktır.
 20. Ulusal siber savunma ve siber caydırıcılık yeteneğinin artırılması, bu alanlarda ihtiyaç duyulan kapasitenin geliştirilmesine yönelik 2024-2027 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.
 21. Sanayi alanındaki işletmelerin siber dayanıklılıkları artırılacaktır.
 22. e-Devlet Kapısı başta olmak üzere hizmet tasarımı ve sunumuna yönelik standartlar, altyapı ve idari kapasite, hizmet süreçleri esas alınarak ve yeniden yapılandırılarak iyileştirilecektir.
 23. Dijital devlet çalışmalarına ilişkin üst seviye yönetişim ile kurumlar arası bilgi teknolojileri yönetişim kapasitesi iyileştirilecektir.
 24. Kamu kurumlarının bilgi ve işlem teknolojileri ürün ve hizmet alımlarında maliyet etkinliği sağlanarak yenilikçilik ve yerli katma değer artırılacaktır.
 25. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmakta olan bütünleşik hizmetlerin niteliği ve sayısı artırılacaktır.
 26. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonu sağlanacak ve eDevlet Kapısında kullanımı kolaylaştırılacaktır.
 27. Kamu hizmetlerinin kesintisiz ve birlikte çalışabilirliği ile özel sektörün küresel rekabet gücünü artırmak üzere dijital devlet hizmetlerinde yeni nesil teknolojilerin etkin kullanımına yönelik modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılacak ve bu amaca yönelik ortak altyapı ve beşeri sermaye güçlendirilecektir.
 28. Dijital dönüşüm sürecinin izlenebilmesi için uluslararası göstergeler ve ölçümlemeye yönelik veri kapasitesi iyileştirilecektir.
 29. Dijital finans altyapısı güçlendirilerek fintek alanında yerli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
 30. Blokzincir tabanlı akıllı sözleşmeler üzerinden menkul kıymet ihraçları yapılacak, ihraç süreçleri dijitalleştirilecektir.
 31. Dijital ekonomide rekabet ortamını güçlendirecek düzenlemeler tamamlanacaktır.
 32. Uzaktan erişim üzerinden mikro veri sunumunun yasal zeminine yönelik hazırlıklar tamamlanacak, araştırmacıların uzaktan erişim aracılığıyla mikro verilere erişip, bilimsel çalışmalarını yapabilmelerine imkân sağlayan Elektronik Veri Araştırma Merkezi (E-VAM)projesi hayata geçirilecektir.

 

 

Senin reaksiyonun hangisi?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Blog

Blog & Makaleler2 gün

AltaVista: Neden Başarısız Oldu?

AltaVista: Neden Başarısız Oldu? AltaVista, 1993 yılında kurulan ve 1995’te dünyanın en popüler arama motoru olan bir Amerikan arama motorudur....

Blog & Makaleler3 gün

Google’ın 25. Yılı: Dünyanın En Popüler Arama Motoru

Google’ın 25. Yılı: Dünyanın En Popüler Arama Motoru Google, 4 Eylül 1998 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu....

Blog & Makaleler3 gün

Türkiye’de Starlink ve Denetim: Dezenformasyon ve Doğal Afet Durumları

Türkiye’de Starlink ve Denetim: Dezenformasyon ve Doğal Afet Durumları Teknoloji dünyasının son dönemlerdeki en büyük gelişmelerinden biri, SpaceX tarafından geliştirilen...

Blog & Makaleler4 gün

Starlink için Türkiye’de Ne Tür Regülasyonlar Yapılmalı?

Starlink için Türkiye’de Ne Tür Regülasyonlar Yapılmalı? Günümüzde hızla gelişen teknoloji, internet erişimi konusundaki ihtiyacı da artırmaktadır. İnternet erişiminin herkes...

Blog & Makaleler4 gün

Starlink Uydularına Diğer Cep Telefonu Operatörleri Açısından Değerlendirme

Starlink Uydularına Diğer Cep Telefonu Operatörleri Açısından Değerlendirme Diğer cep telefonu operatörlerinin Starlink uydularına bakış açısı, genellikle karmaşık ve rekabetçi...

Blog & Makaleler4 gün

Starlink Uyduları ve Geleceğin İnterneti

Starlink Uyduları ve Geleceğin İnterneti Günümüzün hızla gelişen teknolojileri, dünya genelinde internet erişimi ihtiyacını artırıyor. Ancak kırsal bölgelerde veya uzak...

Blog & Makaleler4 gün

Mevlid Kandili: Sevgi ve İyilik Dolu Bir Gecenin Hatırlatıcısı

Mevlid Kandili: Sevgi ve İyilik Dolu Bir Gecenin Hatırlatıcısı Rahmet ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Mevlid Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz....

Galeri

Teknoloji Galerileri1 ay

Saatte 100 Km Hız Yapan Airscooter!

Yumurta şeklindeki kişisel uçan araba ‘Airscooter’ gökyüzünde saatte 100 km hızla uçabiliyor.   Yumurta Şeklindeki Uçan Araba: Airscooter Jetpack üzerinde...

Teknoloji Galerileri6 ay

Uzun Pozlama Nedir ve Nasıl Uygulanır

Uzun pozlama, yetersiz ışık olan ortamda, nesnenin ya da konunun oluşturduğu hareket hissini fotoğrafta dondurmaktır. Diyafram, enstantane ve ISO ayarı...

Eğitim Haberleri6 ay

Diyafram nedir?

   Maksimum ve minimum diyafram sorunu, öncelikle diyaframın ne anlama geldiğini anlamakla başlar! Diyafram, kameranızın merceğinin bir parçasıdır. Spesifik olarak, boyutu değiştiren, içinden...

Teknoloji Galerileri6 ay

Grafik Tasarımda Yeni Renk Teknolojileri

Grafik tasarım dünyası sürekli olarak yeniliklerle doludur ve renk teknolojileri de bu değişimden payını almaktadır. İşte son zamanlarda dikkat çeken...

Teknoloji Galerileri6 ay

Yapay Zekalı Fotoğraflar Nasıl Anlaşılır?

Yapay zeka kullanılarak fotoğraflar genellikle gerçek fotoğraflardan ayırt edilebilmektedir. Yapay zeka tutmaları, gerçek fotoğraflardan farklı bir sonuca varmadan fotoğraflar üretirler...

Blog & Makaleler6 ay

Animasyon Filmler

                                Animasyon filmleri, sinema sektörü uzun yıllar büyük bir yere sahip olmuştur. Animasyon filmleri, özellikle çocuklar için popüler olsa da,...

Genel Bilgi ve Haberler7 ay

Video Formatları

Video formatları, bir video dosyasının çalıştırılması ve oynatılması için kullanılan bir dizi standart yerleşimi ifade eder. Video formatları, video kalitesi,...

Etiket Bulutu

Kategoriler

Trending

Gizlilik Bildirimi

Copyright © 2017-2023 Bilgizone. Yeni Bilgi Noktası. Wordpress Bilgizone Özel Tasarımı ile güçlendirilmiştir.
Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Bilgizone harici linklerin sorumluluğunu almaz.